Coaching på veien

En gjennomgripende tanke i coaching er det positive menneskesynet og troen på at alle er i stand til å kunne utvikle seg. Blant annet ved å bevisstgjøre seg egne styrker og ressurser.

Med forankring i psykologi, filosofi, kommunikasjon og pedagogikk er det etablert en faglig plattform som blant annet verdsetter positiv psykologi, det læringsorienterte tankesettet, løsningsfokusert tilnærming (LØFT) og kognitiv terapi som viktige grunntanker og virkemidler for å nå denne utviklingen. Disse virkemidlene, eller grunntankene, kjennetegnes ved at de alle vektlegger og forfølger de positive banene i enkeltmenneskers liv, og fokuserer på styrkene og hvordan disse kan utvikles for å nå mål.

Utforsk dine signaturstyrker

Psykologen Martin Seligman (2009) er kjent for sin forskning på positiv psykologi og har blant annet utviklet en metode for å kunne avdekke et menneskes signaturstyrker.

Signaturstyrkene definerer de områdene der det helt klart trives og naturlig kan operere, og representerer således en sentral bestanddel i Seligmans tenkning: ”Det behagelige livet dreier seg om den vellykkede jakten på positive følelser, det gode liv handler derimot ikke om å maksimere positive følelser, men om et liv hvor du lykkes med å bruke dine signaturstyrker for å oppnå rikelig og ekte tilfredsstillelse. Det meningsfulle livet har ytterligere et kjennetegn: Du bruker signaturstyrkene dine til å tjene noe som er større enn deg selv. Å leve alle disse tre livene er å levet et fullt liv (Seligman, 2009, s. 249).”

Sett i lys av dette representerer positiv psykologi og aktiv bruk av signaturstyrker en helhetlig tilnærming til livet, der det å avdekke den enkeltes verdigrunnlag, ønsker og mål følgelig har en vesentlig betydning for utviklingen. Å bidra til å finne og utforske dette autentiske grunnlaget, og knytte det til noe som gir mening for den enkelte, er derfor en grunnleggende og viktig oppgave i coaching. At medarbeidere og ledere ved dette vil kunne oppleve økt engasjement og arbeidsglede er naturlig å tenke seg. Like viktig er det for bedriften, som vil nyte godt av et bedre arbeidsmiljø og sannsynligvis høyere kvalitet på arbeidet som blir utført, med økt effektivitet og lønnsomhet som resultat.

Hva kan positiv psykologi og coaching utløse i bedriften?

Tilfredshet

Medarbeidere og ledere vil oppleve økt engasjement og arbeidsglede når de i større grad får bruke sine signaturstyrker, og oppleve mening i arbeidshverdagen.

Arbeidsmiljø

Som følge av høyere tilfredshet vil de ansatte og bedriften kunne nyte godt av et bedre og mer engasjerende arbeidsmiljø.

Kvalitet

Hvis medarbeidere og ledere i størst mulig grad får utføre et meningsfullt og engasjerende arbeid der signaturstyrkene benyttes daglig er det naturlig å tenke seg at kvaliteten på arbeidet øker. Dette vil i så fall ha stor betydning også for bedriften.

Effektivitet og lønnsomhet

Man kan også tenke seg at arbeidsoppgavene utføres raskere på grunn av høyere motivasjon, opplevelse av mestring og et bedre arbeidsmiljø. Dette kan resultere i mindre konflikter og færre feil og reklamasjoner, noe som også vil påvirke bedriftens lønnsomhet over tid.